نخستین نشست کارگروه عملیاتی سازی فاز دوم شناسنامه محلات شهر اصفهان با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیرکل برنامه ریزی و بودجه و نمایندگانی از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، مدیرکل برنامه ریزی و بودجه ضمن اشاره به فاز اول شناسنامه محلات و تولید آن بر اساس ظرفیت های درون‌سازمانی گفت: در فاز دوم هدف این است که علاوه بر به‌روز رسانی شاخص‌های قبلی، شاخص‌های جدیدی به شناسنامه محلات افزوده شود و در واقع توسعه یابد.

مهدی آصالح افزود: در عین حال همه شاخص‌ها باید به یک الگو یا مدل مفهومی اتصال داشته باشد و جزیره ای از داده ها نباشد. این مدل در حال حاضر موجود است.

 در ادامه، مصطفی نباتی نژاد رئیس مرکز پژوهش های شورا بر اثربخشی اطلاعات شناسنامه محلات در تصمیم گیری ها اشاره کرد و اذعان داشت: اولین نکته مهم توافق درباره حدود و ثغور مفهومی "شناسنامه محلات" و دومین نکته تعیین و افراز مرزبندی محلات است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با تأکید بر لزوم تعیین نوع رویکرد شناسنامه به صورت توصیفی یا تحلیلی اظهار داشت: آمارنامه شهرداری اصفهان به صورت سالیانه توصیفی از داده ها را ارائه می دهد و در خصوص شناسنامه محلات نیز باید درباره رویکرد توصیفی یا تحلیلی به داده ها تصمیم گیری شود.

سعید ابراهیمی افزود: قلمروی مفهومی شناسنامه محلات می تواند از حوزه فرهنگی و اجتماعی به اقتصادی و زیست محیطی توسعه یابد، زیرا بسیاری از آمارها کاربرد اقتصادی و زیست محیطی دارند.

تأکید بر استقرار فرایندی بلندمدت و پیوسته برای سنجش داده های جمعیتی مستقل از فرایند سرشماری، تعریف کارکردهای ویژه برای محلات و کاربردی سازی اطلاعات شناسنامه از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

1401/3/16