آموزش

در این بخش شاخص‌های مرتبط با حوزه آموزش نظیر تعداد دانش‌آموزان و مراکز آموزشی ارائه می‌گردد.

تعداد دانش آموزان شهر اصفهان در مقاطع مختلف

سهم دانش‌آموزان در دوره ابتدایی و سپس متوسطه (دوره اول و دوم) بیش از سایر مقاطع تحصیلی است.

جمع تعداد دانش آموز روزانه شهر اصفهان

جمع تعداد دانش آموز روزانه شهر اصفهان

تعداد مراكز آموزشی شهر اصفهان

در میان مراکز آموزشی، سهم مراکز ابتدایی و سپس پیش‌دبستانی (کودکستان) بیش از سایر مراکز است. البته اگر دوره متوسطه اول و دوم را با هم درنظر بگیریم، مجموع مراکز آموزشی متوسطه، رتبه دوم را به خود اختصاص خواهد داد.

كل تعداد مراكز آموزشي در شهر اصفهان

كل تعداد مراكز آموزشي در شهر اصفهان