انرژی و محیط زیست

در این بخش شاخص‌های مربوط به تولید و مصرف انرژی، کیفیت آب، کیفیت هوا، میزان ذخیره آب سد و پسماند تولیدی ارائه می‌گردد.

تعداد کل مشترکین و میزان مصرف آب

تعداد مشترکین آب به تبع افزایش جمعیت و خانوارها، روندی افزایشی داشته است و میزان مصرف آب در سالهای مختلف با نوساناتی همراه بوده است.

تعداد مشترک آب به تفکیک نوع مصرف

بیشترین تعداد مشترکین آب در بخش مسکونی و مختلط، سپس بخش تجاری و در آخر بخش صنعت قرار دارند.

میزان مصرف آب به تفکیک نوع مصرف

بیشترین میزان مصرف آب در بخش مسکونی و مختلط (80 درصد)، سپس سایر مشترکین، بخش صنعت و در آخر بخش تجاری است.

سرانه آب مصرفی

سرانه آب مصرفی در بخش مسکونی در سال 1390 حدود 80 درصد سرانه کل را تشکیل می‌داده است که این سهم در سال‌های بعدی به 73 و 75 درصد کاهش یافته است.

تعداد مشترک و متوسط مصرف برق در شهر اصفهان

تعداد مشترکین برق به تبع افزایش جمعیت و خانوارها، روندی افزایشی داشته است و میزان مصرف برق در سالهای مختلف با نوساناتی همراه بوده است.

مقایسه میزان تولید و مصرف برق در شهرستان اصفهان

میزان تولید برق توسط نیروگاه‌ها در شهرستان اصفهان در دوره‌های زمانی مختلف نوساناتی را داشته، اما میزان مصرف برق با شیب مشخصی افزایش یافته است. در نتیجه، در برخی سال‌ها فاصله میان تولید و مصرف برق کاهش یافته است.

میزان مصرف برق در زمینه های مختلف

رتبه اول در میزان مصرف برق، بخش خانگی، رتبه دوم بخش صنعت و رتبه سوم بخش کشاورزی است.

تعداد مشترک و میزان مصرف گاز در شهر اصفهان

تعداد مشترکین گاز به تبع افزایش جمعیت و خانوارها، روندی افزایشی داشته است و میزان مصرف گاز در سالهای مختلف با نوساناتی همراه بوده است.

میزان مصرف گاز به تفکیک نوع مصرف

رتبه اول در میزان مصرف گاز شهری متعلق به بخش خانگی، رتبه دوم مربوط به بخش صنعتی و نیروگاهی و رتبه سوم متعلق به بخش تجاری است. شایان ذکر است گاز طبیعی در نیروگاه‌های اصفهان به عنوان منبع تولید برق نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعداد مشترک گاز به تفکیک نوع مصرف

از نظر تعداد مشترک گاز، بخش خانگی در رتبه اول، بخش تجاری در رتبه دوم و بخش صنعتی در رتبه سوم قرار دارند. همچنین تعداد مشترکین گاز در بخش خانگی از سال 96 به بعد با شیب زیادی افزایش یافته‌اند.

میزان کل و سرانه مصرف بنزین در شهر اصفهان

در این نمودار میزان فروش بنزین معادل مصرف بنزین در نظر گرفته شده که بر مبنای میلیون لیتر نشان داده شده است. همچنین سرانه مصرف بنزین میزان مصرف آن را به طور میانگین بر مبنای لیتر در روز نشان می‌دهد.  

میزان فروش بنزین

به طور کلی در چند سال اخیر به علت افزایش قیمت بنزین، میزان فروش آن کاهش یافته است. همچنین بنزین سوپر به علت قیمت بالاتر نسبت به بنزین معمولی، میزان فروش کمتری دارد.

کیفیت هوای شهر اصفهان

در سال‌های اخیر کیفیت هوای اصفهان به دلیل افزایش فعالیتهای صنعتی، افزایش تعداد خودروها، خشکی زاینده‌رود و عدم جابجایی هوا به دلیل محاصره شدن توسط ارتفاعات از سه جهت، پایین آمده است.

کیفیت آب زاینده رود به تفکیک محل نمونه برداری WQI

شاخص کیفیت آب به طور ساده بیان می‌کند که کیفیت آب در محل تامین آبهای آشامیدنی چگونه است. به طور طبیعی هرچه از محل سرچشمه دورتر شویم، کیفیت آب کاهش می‌یابد. بر این اساس، کیفیت آب در ایستگاه‌های پل اورگان تا پل چم‌آسمان نسبتاً خوب، از پل زرین‌شهر تا پل غدیر متوسط و از سه‌راهی پینارت تا بند شاخ‌کنار نسبتاً بد است.

مقدار حجم آب سد زاینده رود

کل گنجایش سد زاینده رود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب است. این نمودار، میزان حجم آب سد را در سال آبی بر مبنای میلیون مترمکعب نشان می‌دهد. کاهش بارش‌ها عامل اصلی در کاهش ذخیره آب سد در سال‌های اخیر بوده است، به گونه‌ای که در سال 1399 نسبت به سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است. شایان ذکر است آمار مربوط به سد زاینده‌رود در سال 1399 در اختیار قرار نگرفته است.

میزان ورود و خروج آب به سد

در سال‌های اخیر به علت کاهش بارش‌ها و ذخایر آبی پشت سد، تفاوت میزان حجم ورودی و خروجی به سد کاهش یافته است. این در حالی است که ذخیره سد زاینده‌رود برای تامین آب آشامیدنی و پایداری سد نباید از ۲۰۰ میلیون مترمکعب کمتر شود.

متوسط درازمدت حجم ورودی و خروجی به سد زاینده رود

متوسط درازمدت دوره 45 ساله حجم ورودی به سد زاینده‌رود 1390 میلیون مترمکعب است، در حالی که متوسط درازمدت حجم خروجی از سد حدود 1407 میلیون مترمکعب است. به این معنا در درازمدت متوسط آب برداشتی از سد بیش از آب ورودی به سد بوده است.

كل پسماند خانگي توليد شده (خشك و تر)

هر چقدر حجم پسماند تولیدشده افزایش یابد، مدیریت پسماند و کنترل شیرابه به منظور حفظ سلامتی انسان و محیط زیست ضرورت و اهمیت بیشتری می‌یابد.

متوسط تولید پسماند

مطابق نمودار، سهم عمده تولید پسماند را پسماند تر تشکیل می‌دهد که نقش اصلی را در تولید شیرابه دارد. آلودگی و سمیت شیرابه ناشی از زباله برای محیط زیست، آبزیان و انسان بسیار بیش از فاضلاب شهری است. با خشک کردن زباله‌های تر در منزل می‌توان حدود ۹۰ درصد از وزن و حجم پسماندهای تر و در نتیجه شیرابه تولیدی کم نمود.

سرانه تولید پسماند

نمودار مقابل، سرانه تولید پسماند روزانه را بر مبنای گرم بر نفر نشان می دهد.

مساحت و سرانه فضای سبز شهر اصفهان

مساحت فضای سبز شهر اصفهان روندی افزایشی داشته است. در حال حاضر، حدود 71 درصد فضای سبز در اختیار شهرداری و 29 درصد در اختیار سایر ارگان‌ها می‌باشد. همچنین از کل فضای سبز اکولوژیک شهری، حدود 13 درصد آن تفرجگاهی است که شامل فضای سبز پارک‌های شهری، محلی و همسایگی است.

سرانه فضای سبز شهری به ازای هر فرد نیز به طور کلی روندی افزایشی داشته است. بیشترین سرانه مربوط به منطقه چهار با 67 مترمربع بر نفر و کمترین سرانه مربوط به منطقه هشت با 5.7 مترمربع بر نفر است.