سلامت

در این بخش منتخبی از شاخص‌های حوزه بهداشت و سلامت ارائه شده است.

تعداد بیمارستان و تخت بیمارستانی

تعداد بیمارستان و تخت بیمارستانی

تعداد تخت بيمارستانی فعال (به ازای هر صد هزار نفر جمعيت)

کمبود تخت بیمارستانی یکی از مشکلات اساسی در ساختار درمانی و بهداشتی کشور است. شهر اصفهان از لحاظ برخورداری از تخت بیمارستانی فعال، بالاتر از میانگین کشوری است؛ اما با میانگین جهانی فاصله دارد و استاندارد جهانی تقریباً دو برابر این میزان است.

تعداد مراکز خدمات درمانی

اطلاعات مربوط به تعداد مراکز خدمات درمانی

کیفیت آب شرب

دو معیار مهم در سنجش کیفیت آب شرب، وضعیت میکروبی و کلرسنجی است که آب شرب شهر اصفهان از این نظر مطلوبیت کافی را دارا می‌باشد.

تعداد ذخاير سلول هاي بنيادي

ذخایر سلول‌های بنیادی در شهر اصفهان در نتیجه پیشرفت فناوری‌های زیستی و افزایش آگاهی خانواده‌ها روند رو به رشدی را داشته است. سلول‌های بنیای، سلول‌هایی هستند که قابلیت تبدیل به سایر سلول‌های موردنیاز بدن را دارند و از این جهت نقش مهمی را در درمان و ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده ایفا می‌کنند.