ردیف نام محله دانلود
۱ منطقه 3 دانلود
۲ محله سرچشمه دانلود
۳ محله سرتاوه دانلود
۴ محله احمدآباد دانلود
۵ محله جویباره دانلود
۶ محله شهشهان دانلود
۷ محله سنبلستان دانلود
۸ محله نقش جهان دانلود
۹ محله امامزاده اسماعیل دانلود
۱۰ محله گلزار دانلود
۱۱ محله قلعه طبره دانلود
۱۲ محله ملک دانلود
۱۳ محله چرخاب دانلود
۱۴ محله خواجو دانلود
۱۵ محله باغ کاران دانلود
۱۶ گزارش پژوهش‌های منطقه 3 دانلود
۱۷ گزارش تحلیلی منطقه 3 دانلود