معرفی رصدخانه شهری اصفهان

این ویدئو به معرفی رصدخانه شهری اصفهان، اهداف و چارچوب عملیاتی آن می پردازد.