نخستین نشست کارگروه عملیاتی سازی فاز دوم شناسنامه محلات شهر اصفهان با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیرکل برنامه ریزی و بودجه و نمایندگانی از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، مدیرکل برنامه ریزی و بودجه ضمن اشاره به فاز اول شناسنامه محلات و تولید آن بر اساس ظرفیت های درون‌سازمانی گفت: در فاز دوم هدف این است که علاوه بر به‌روز رسانی شاخص‌های قبلی، شاخص‌های جدیدی به شناسنامه محلات افزوده شود و در واقع توسعه یابد.

مهدی آصالح افزود: در عین حال همه شاخص‌ها باید به الگو یا مدل مفهومی شناسنامه اتصال داشته باشند و جزیره ای از داده ها نباشند. 

 در ادامه، مصطفی نباتی نژاد رئیس مرکز پژوهش های شورا بر اثربخشی اطلاعات شناسنامه محلات در تصمیم گیری ها اشاره کرد و اذعان داشت: اولین نکته مهم توافق درباره حدود و ثغور مفهومی "شناسنامه محلات" و دومین نکته تعیین و افراز مرزبندی محلات است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با تأکید بر لزوم تعیین نوع رویکرد شناسنامه به صورت توصیفی یا تحلیلی اظهار داشت: آمارنامه شهرداری اصفهان به صورت سالیانه توصیفی از داده ها را ارائه می دهد و در خصوص شناسنامه محلات نیز باید درباره رویکرد توصیفی یا تحلیلی به داده ها تصمیم گیری شود.

سعید ابراهیمی افزود: قلمروی مفهومی شناسنامه محلات می تواند از حوزه فرهنگی و اجتماعی به اقتصادی و زیست محیطی توسعه یابد، زیرا بسیاری از آمارها کاربرد اقتصادی و زیست محیطی دارند.

تأکید بر استقرار فرایندی بلندمدت و پیوسته برای سنجش داده های جمعیتی مستقل از فرایند سرشماری، تعریف کارکردهای ویژه برای محلات و کاربردی سازی اطلاعات شناسنامه از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

1401/3/16