این ویدئو به بیان مفهوم و ضرورت تاسیس رصدخانه های شهری و انواع آن می پردازد.