خدمات و مشارکتهای اجتماعی

خدمات اجتماعی در مفهوم «عام» آن عبارت از ارائه هرگونه خدمت مادی و معنوی به اقشار مختلف جامعه در جهت تأمین نیازهای مشترک و عمومی آنهاست. این خدمات غالباً ‌توسط سازمان‌های دولتی و سازمان‌های عمومی و غیردولتی (نظیر شهرداری‌ها، مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد) برنامه‌ریزی و ارائه می‌شود.

تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی

از میان مستمری بگیران تأمین اجتماعی، سهم بازنشستگان و پس از آن بازماندگان مستمری بگیر از سایر گروه‌ها بیشتر است و روند آنها رو به افزایش بوده است.

نسبت حمايت (تعداد بيمه پرداز به مستمري بگير)

این شاخص میزان نابرابری در تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران را نشان می‌دهد. نسبت حمایت در سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته که به علت سالخوردگی جمعیت و در نتیجه افزایش تعداد مستمری‌بگیران نسبت به بیمه‌پردازان بوده است. 

تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی

تعداد بیمه‌شدگان اجباری بیش از سایر گروه‌ها است.

تعداد خانواده های تحت سرپرستی بهزیستی

تعداد خانواده‌های تحت سرپرستی بهزیستی به علت ازکارافتادگی سرپرست از سایر گروه‌ها بیشتر است، اما روند آن از سال 1394رو به کاهش بوده است.

صدقات جمع آوری شده از طريق صندوق صدقات

صدقات جمع‌آوری شده از طریق صندوق صدقات روندی افزایشی داشته است.

مراکز خدمات اجتماعی به تفكيك نوع خدمت

از میان مراکز خدمات اجتماعی مراکز دارای خدمات مشاوره و مددکاری سهم بیشتری دارند.