گردشگری

در این بخش شاخص‌های مرتبط با زیرساخت‌های گردشگری نظیر تعداد و نوع مراکز اقامتی و سایر شاخص‌ها مانند تعداد مسافران، مدت زمان اقامت و تعداد بازدیدکنندگان ارائه شده است.

تعداد مراكز اقامتي در شهر اصفهان

شهر اصفهان در سال 1400 دارای 88 هتل و 30 مهمانپذیر بوده است.

تعداد هتل ها به تفكيك نوع در شهر اصفهان

شهر اصفهان دارای دو هتل پنج ستاره و چهار هتل چهار ستاره است.

تعداد اتاق هتل و مهمان پذير در شهر اصفهان

تعداد اتاق هتل‌ها روندی افزایشی داشته و فقط در سالهای 1397 ، 1399 و 1400 با کاهش مواجه شده است. اما تعداد اتاق مهمانپذیرها با تغییرات متعددی مواجه بوده است.

درصد اشغال اتاق هتل و مهمانپذير در شهر اصفهان

در دوره زمانی 98-90، میزان اشغال اتاق هتل‌ها همواره بالاتر از 50 درصد و میزان اشغال اتاق مهمانپذیرها کمتر از 50 درصد بوده است. در سال 1399 به علت شیوع بیماری کرونا و کاهش سفرها مقادیر مذکور نیز کاهش قابل توجهی داشته اند.

تعداد تختهای هتل و مهمانپذير در شهر اصفهان

تعداد تخت‌های هتل‌ها در این سال‌ها تقریباً روندی افزایشی داشته، اما تعداد تخت‌های مهمانپذیرها متناسب با نمودار تعداد اتاق‌ها تغییر کرده است. کاهش مقادیر در سال 1399 متاثر از بیماری کرونا می‌باشد.

درصد اشغال تختهای هتل و مهمانپذير در شهر اصفهان

در سال 1399 اشغال تخت‌های هتل‌ها و مهمانپذیرها متاثر از بیماری کرونا کاهش قابل توجهی داشته است.

تعداد بازديدكنندگان داخلی بناهای تاريخی در شهر اصفهان

در سال 1397 بیشترین تعداد بازديدكنندگان داخلی از بناهای تاريخی در شهر اصفهان دیدن کرده‌اند.

تعداد بازديدكنندگان خارجی بناهای تاريخی در شهر اصفهان

در سال 1396 بیشترین تعداد بازديدكنندگان خارجی از بناهای تاريخی در شهر اصفهان دیدن کرده‌اند.

تعداد مسافران ايرانی هتل ها و مهمانپذيرها

بیشترین تعداد مسافران ایرانی هتل‌ها در سال 1394 و بیشترین تعداد مسافران ایرانی مهمانپذیرها در سالهای 1394 و 1395 بوده است. 

کاهش مقادیر در سال 1399 متاثر از بیماری کرونا می‌باشد.

تعداد مسافران خارجی هتل ها و مهمانپذيرها

بیشترین تعداد مسافران خارجی هتل‌ها و مهمانپذیرها در سال 1396 بوده است. کاهش مقادیر در سال 1399 متاثر از بیماری کرونا می‌باشد.

متوسط اقامت مسافران ايراني

متوسط اقامت مسافران ایرانی در مهمانپذیرها با تغییرات متعددی مواجه بوده است. همچنین متوسط اقامت در هتلها عموماً بیش از مهمانپذیرها بوده است.

متوسط اقامت مسافران خارجي

متوسط اقامت مسافران خارجی در سالهای مختلف متغیر بوده و در سال 1398 و 1399 متوسط اقامت در مهمانپذیرها بیشتر از هتلها بوده است، هرچند این تفاوت معنادار نیست. همچنین کاهش مقادیر در سال 1399 متاثر از بیماری کرونا می‌باشد.